한국어능력시험 연습

Chào mừng bạn đến với hệ thống ôn luyện thi topik trực tuyến

2, [NGỮ PHÁP]V/A-거든 ‘nếu, nếu như…’

nguyenthibichhue
March 5, 2022, 4:32 a.m.
3973
Cấu trúc 거든 – Khi đứng giữa câu nó mang ý giả định một kết quả, điều kiện nào đó có thể xảy ra, hoặc được xảy ra. Hiểu rất đơn giản nó gần tương tự như -(으)면 “nếu…, Nếu thì..”.